Green Melk
Green Melk@
Green Melk

محاسبه آنلاین کمیسیون قانونی معاملات ملکیمحاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای خرید و فروش ملک

تعرفه کمیسیون مشاورین املاک هر سال از سوی اتحادیه مشاورین املاک تعیین می‌گردد که این تعرفه برای تمامی املاک تجاری، اداری و مسکونی یکسان است.
اگر ارزش ملک تا سقف 2۰۰ میلیون تومان باشد: خانه سبز معادل ۰.۵ درصد ارزش ملک خرید و فروش شده را به عنوان حق کمیسیون دریافت می‌کند.
اگر ارزش ملک بیش از 2۰۰ میلیون تومان باشد: خانه سبز معادل ۰.25 درصد ارزش ملک خرید و فروش شده را به عنوان حق کمیسیون دریافت می‌کند.
به حق کمیسیون محاسبه شده، مالیات بر ارزش افزوده نیز تعلق می‌گیرد که وظیفه پرداخت آن نیز بر دوش خریدار و فروشنده است.

مثال نحوه محاسبه حق کمیسیون خرید و فروش ملک

فرض کنید ملکی به مبلغ 1۰۰ میلیون تومان فروخته می‏شود. چون این مبلغ کمتر از 2۰۰ میلیون تومان است حق کمیسیون مشاور املاک شامل ۰.۵ درصد ارزش ملک و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

ارزش ملک فروخته شده ضربدر ۰٫۵ درصد تومان ۵۰۰,۰۰۰ =۰٫۰۵ * 1۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حق کمیسیون ضربدر ۹ درصد مالیات تومان 4۵,۰۰۰ = ۰٫۰۹ * ۵۰۰,۰۰۰
جمع حق کمیسیون و مالیات تومان 54۵,۰۰۰ = 4۵,۰۰۰ + ۵۰۰,۰۰۰
سهم پرداختی هر یک از طرفین قرارداد به بنگاه املاک تومان 272,5۰۰

فرض کنید ملکی به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان فروخته می‏شود. چون ارزش ملک بیشتر از 2۰۰ میلیون تومان است، خانه سبز ۰.۲۵ درصد از فروشنده و خریدار اخذ می کند که به این مبلغ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه می‎شود.

ارزش ملک فروخته شده ضربدر ۰٫25 درصد تومان 3,0۰۰,۰۰۰ =۰٫25 * 6۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حق کمیسیون ضربدر ۹ درصد مالیات تومان 13۵,۰۰۰ = ۰٫۰۹ * 3,0۰۰,۰۰۰
جمع حق کمیسیون و مالیات تومان 3,135,۰۰۰ = 13۵,۰۰۰ + 3,0۰۰,۰۰۰
سهم پرداختی هر یک از طرفین قرارداد به بنگاه املاک تومان 1,635,0۰۰

محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای اجاره ملک

خانه سبز برای قراردادهای اجاره ملک، ۲۵ درصد از مبلغ اجاره بها ماهیانه را به عنوان حق کمیسیون اخذ می کند. یعنی اگر در قرارداد هیچ مبلغی به عنوان رهن یا پول پیش نوشته نشود و موجر تنها در ازای دریافت اجاره بها ماهیانه ملک خود را در اختیار مستاجر بگذارد.

مثال نحوه محاسبه حق کمیسیون اجاره ملک

مثلا اگر مبلغ اجاره بها ماهیانه ملکی ۲ میلیون تومان باشد، حق کمیسیون بنگاه املاک برای این قرارداده به شکل زیر محاسبه می‏‌شود:

مبلغ اجاره ضربدر ۲۵ درصد تومان ۵۰۰,۰۰۰ = ۰٫۲۵ * ۲,۰۰۰,۰۰۰
حق کمیسیون ضربدر ۹ درصد مالیات تومان ۴۵,۰۰۰ = ۰٫۰۹ * ۵۰۰,۰۰۰
جمع حق کمیسیون با مالیات تومان ۵۴۵,۰۰۰ = ۴۵,۰۰۰ + ۵۰۰,۰۰۰
سهم پرداختی هر یک از طرفین قرارداد به بنگاه املاک تومان ۵۴۵,۰۰0

محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای رهن ملک

در قراردادهای رهن کامل ابتدا باید مبلغ رهن را به اجاره تبدیل کرد؛ به این صورت که هر یک میلیون تومان رهن در ۳۰ ضرب می‌شود. سپس ۲۵ درصد عدد به دست آمده و ۹ درصد مالیات آن به عنوان حق کمیسیون به مشاور املاک پرداخت می‌‏شود.

مثال نحوه محاسبه حق کمیسیون رهن ملک

به طور مثال اگر مبلغ رهن کامل ملکی ۷۰ میلیون تومان باشد، حق کمیسیون بنگاه املاک به شکل زیر محاسبه می‏شود:

تبدیل رهن به اجاره تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰ = ۳۰,۰۰۰ * ۷۰
مبلغ اجاره ضربدر ۲۵ درصد تومان ۵۲۵,۰۰۰ = ۰٫۲۵ * ۲,۱۰۰,۰۰۰
حق کمیسیون ضربدر ۹ درصد مالیات تومان ۴۷,۲۵۰ = ۰٫۰۹ * ۵۲۵,۰۰۰
جمع حق کمیسیون با مالیات تومان ۵۷۲,۲۵۰ = ۴۷,۲۵۰ + ۵۲۵,۰۰۰
سهم پرداختی هر یک از طرفین قرارداد به بنگاه تومان ۵۷۲,۲۵۰

محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای رهن و اجاره ملک

در صورتی که در اجاره نامه علاوه بر رهن مبلغی به عنوان اجاره نیز تعیین شده باشد، ابتدا باید میزان رهن را به اجاره تبدیل کرد. سپس عدد آن را با اجاره بها ماهیانه تعیین شده در قرارداد جمع بست. ۲۵ درصد عدد به دست آمده حق کمیسیون بنگاه است که باید به آن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه کرد.

مثال نحوه محاسبه حق کمیسیون رهن و اجاره ملک

مثلا اگر در قرارداد مبلغ ۲۰ میلیون تومان رهن و ۱ میلیون تومان اجاره بها نوشته شده باشد؛ حق کمیسیون مشاور املاک به شکل زیر محاسبه می‌شود:

تبدیل رهن به اجاره تومان ۶۰۰,۰۰۰ = ۳۰,۰۰۰ * ۲۰
جمع رهن تبدیل شده با اجاره بها تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰ = ۶۰۰,۰۰۰ + ۱,۰۰۰,۰۰۰
عدد به دست آمده ضربدر ۲۵ درصد تومان ۴۰۰,۰۰۰ = ۰٫۲۵ * ۱,۶۰۰,۰۰۰
حق کمیسیون ضربدر ۹ درصد مالیات تومان ۳۶,۰۰۰ = ۰٫۰۹ * ۴۰۰,۰۰۰
جمع حق کمیسیون با مالیات تومان ۴۳۶,۰۰۰ = ۳۶,۰۰۰ + ۴۰۰,۰۰۰
سهم پرداختی هر یک از طرفین قرارداد به بنگاه تومان ۴۳۶,۰۰۰