Green Melk
Green Melk@
Green Melk

لیست املاک فروشی

latest property
645,000,000 تومان
برای فروش

1 قطعه زمین

شهرضا | حافظ غربی

   ‏31 دقیقه پیش

latest property
370,000,000 تومان
برای فروش

1 واحد آپارتمان

شهرضا | سروستان فاز 4

   ‏33 دقیقه پیش

latest property
1,700,000,000 تومان
برای فروش

2 واحد خانه ویلایی

شهرضا | حکیم صهبا

   ‏37 دقیقه پیش

latest property
1,800,000,000 تومان
برای فروش

1 واحد خانه ویلایی

بهارستان | فاز دو بلوک 125

   ‏38 دقیقه پیش

latest property
500,000,000 تومان
برای فروش

2 واحد خانه ویلایی

شهرضا | 45 متری

   ‏42 دقیقه پیش

latest property
850,000,000 تومان
برای فروش

1 واحد خانه ویلایی

بهارستان | فاز دو بلوک 125

   ‏44 دقیقه پیش

latest property
1,250,000,000 تومان
برای فروش

1 واحد خانه ویلایی

بهارستان | فاز دو بلوک 126

   ‏45 دقیقه پیش

latest property
580,000,000 تومان
برای فروش

1 قطعه زمین

شهرضا | حافظ شرقی

   ‏46 دقیقه پیش

latest property
900,000,000 تومان
برای فروش

1 واحد خانه ویلایی

شهرضا | 45 متری

   ‏47 دقیقه پیش

latest property
1,250,000,000 تومان
برای فروش

1 واحد خانه ویلایی

بهارستان | فاز دو بلوک 223

   ‏48 دقیقه پیش

latest property
1,250,000,000 تومان
برای فروش

1 واحد خانه ویلایی

بهارستان | فاز دو بلوک 127

   ‏50 دقیقه پیش

latest property
1,100,000,000 تومان
برای فروش

2 واحد خانه ویلایی

شهرضا | 45 متری

   ‏1 ساعت پیش

latest property
1,000,000,000 تومان
برای فروش

1 واحد آپارتمان

بهارستان | گلستان

   ‏1 ساعت پیش

latest property
600,000,000 تومان
برای فروش

1 واحد خانه ویلایی

شهرضا | اردیبهشت

   ‏1 ساعت پیش

latest property
800,000,000 تومان
برای فروش

1 واحد آپارتمان

شهرضا | سروستان

   ‏1 ساعت پیش

latest property
410,000,000 تومان
برای فروش

1 واحد آپارتمان

شهرضا | سروستان فاز 4

   ‏1 ساعت پیش

latest property
900,000,000 تومان
برای فروش

1 قطعه زمین

شهرضا | خیابان طالقانی

   ‏2 ساعت پیش

latest property
2,250,000,000 تومان
برای فروش

1 واحد آپارتمان

اصفهان | چهارباغ خواجو

   ‏2 ساعت پیش

latest property
950,000,000 تومان
برای فروش

1 واحد خانه ویلایی

بهارستان | فاز سه بلوک 227

   ‏2 ساعت پیش

latest property
880,000,000 تومان
برای فروش

1 قطعه زمین

شهرضا | پاسداران فاز 1

   ‏2 ساعت پیش

latest property
340,000,000 تومان
برای فروش

1 قطعه زمین

شهرضا | 45 متری

   ‏2 ساعت پیش

latest property
560,000,000 تومان
برای فروش

1 قطعه زمین

شهرضا | ابوذر

   ‏2 ساعت پیش

latest property
560,000,000 تومان
برای فروش

1 قطعه زمین

شهرضا | سروستان

   ‏2 ساعت پیش

latest property
410,000,000 تومان
برای فروش

1 قطعه زمین

شهرضا | پانصد دستگاه

   ‏2 ساعت پیش

latest property
950,000,000 تومان
برای فروش

1 واحد خانه ویلایی

شهرضا | پاسداران فاز 1

   ‏2 ساعت پیش

latest property
630,000,000 تومان
برای فروش

1 قطعه زمین

شهرضا | حکیم زاهد

   ‏2 ساعت پیش

latest property
200,000,000 تومان
برای فروش

1 قطعه زمین

شهرضا | پاسداران فاز 1

   ‏2 ساعت پیش

latest property
1,500,000,000 تومان
برای فروش

1 واحد خانه ویلایی

شهرضا | پاسداران فاز 1

   ‏3 ساعت پیش